• Vårt løfte

  Et løfte om en
  lettere hverdag

Bybanen skal gi menneskene som reiser kollektivt i Bergen en lettere hverdag. Derfor har vi en strategi som setter brukeren i sentrum for hele utformingen av Bybanen.

Denne veilederen er organisert med utgangspunkt i hvordan reisen skal oppleves; lett, enkel, forutsigbar og tilgjengelig gjennom alle reisens faser. Når du finner frem, når du venter, når du reiser og når du kommer frem.

Brukerne i sentrum

Å sette brukerne i sentrum og skape en lettere hverdag handler om at Bybanen har gjort det lett og raskt å ferdes i byen. Med Bybanen kan vi vite når vi kommer frem. Mange avganger i timen og holdeplasser med korte avstander til de mange daglige gjøremål, gjør at du kan være sikker på at Bybanen er nær der du er.

 

Alt som planlegges og bygges i forbindelse med Bybanen skal sette brukeren i sentrum.

For alle

Å sette brukeren i sentrum og skape en lettere hverdag handler også om alt det som planlegges, prosjekteres og bygges i forbindelse med Bybanen. Bybanen er designet slik at den er brukervennlig for oss alle, uansett om du sitter i rullestol, har med deg barnevogn, er blind eller har vært ute å syklet i fjellet og tar siste etappen hjem med Bybanen. Leskurene er lette og transparente, glir godt inn i bybildet, og forstyrrer ikke den frie utsikten. På terminalene er det lagt til rette for et godt bytte mellom buss og bane.

Enkelt å finne

Den tydelige oransje signalfargen, som er blitt en markør for offentlig transport i hele byen, er designet for å møte brukerens behov for å enkelt og effektivt å finne frem til holdeplassene.

Dette sier brukerene om bybanen

Bybanen setter spor

Bybanen hadde i 2016 mellom 40 000 og 50 000 reisende på en vanlig hverdag.

Hver krone brukt på bybaneutbygging gir ca 20 kroner i nærings- og boliginvesteringer langs traseen.

Kollektivandelen på reiser mellom bydelene i "sørkorridoren" økte fra 19 % i 2008 til 28 % i 2013.

Prisene for boliger langs Bybane-traseen stiger mer enn ellers i Bergen.

 • Bybanens merkevare

  Lett, enkel, tilgjengelig
  og forutsigbar

  Foto: Bergen Kommune

Bybanens merkevare er mye mer enn logoen vår og den grafiske profilen. Vår merkevare er et løfte om å skape “en lettere hverdag” i alt vi gjør. Bybanen skal alltid være lett, enkel, tilgjengelig og forutsigbar. Arbeidet med Bybanen skal ivareta den identiteten og merkevaren som er etablert gjennom årene.

Reiseopplevelsen bygger merkevaren

Merkevaren etableres gjennom helhetsopplevelsen en får når en reiser. Alle kontaktpunkt man møter er med på å bygge merkevaren. Fra man venter i leskuret til man kjøper billett, sitter på banen eller ser den hvite linjen i landskapet.

Høye forventninger

Etter flere år med Bybanen har brukerne har klare forventninger til hvordan reiseopplevelsen bør være. De forventer at Bybanen alltid er lett, enkel, tilgjengelig og forutsigbar å reise med. Dette må vi alltid leve opp til. Hver gang vi tar en beslutning må vi alltid spørre oss selv: Er dette lett, enkelt, tilgjengelig og forutsigbart? Kun når vi kan svare ja på alle fire punktene, forstsetter vi å styrke Bybanens merkevare.

 

Alt vi gjør skal bidra til at Bybanen forblir lett, enkel, tilgjengelig og forutsigbar.

Forutsigbar

At Bybanen er forutsigbar handler om at brukerne kan stole på at de kommer avsted og frem i tide. Det handler om å være gjenkjennelig og om brukernes forventning. Med den oransje identitetsfargen og faste designprinsipper for holdeplasser, omgivelser, vogner og uniformer sikrer vi at Bybanen er forutsigbar og gjenkjennelig i alle møter med brukerne.

Tilgjengelig

Bybanen er en del av brukernes hverdag. Den skal være synlig i bybildet og tilgjengelig for alle. Derfor er Bybanen bygget ut fra et bærende prinsipp om universell utforming i alle ledd av reisen. Trinnfri ankomst, ledelinjer og sanntidsinformasjon er viktige faktorer. Holdeplassene plasseres nær boliger, arbeidsplasser, servicetilbud og annen infrastruktur. Bybanen gjør byen tilgjengelig for alle brukere, med enkel tilkomst direkte fra holdeplassene.

Enkel

Alt omkring Bybanen er holdt i et enkelt og tydelig formspråk. Det gjør den enkel å bruke og enkel å forstå. Den hvite linjen og den oransje skiven, gode gangforbindelser og sanntidsinformasjon, er noe av det som gjør at det er enkelt å få overblikk og finne frem til Bybanen. Holdeplassene tilrettelegges slik at det skal være enkelt å skifte mellom buss, sykkel og bane. Banen skal også være enkel å drifte og vedlikeholde.

Lett

Bybanen er kjent for sitt åpne design – fra de lyse, åpne vognene med store vinduer og godt utsyn, til de transparente leskurene og den synlige, åpne banetraseen som går gjennom landskapet. For at Bybanen skal kunne bidra til en lettere hverdag må vi sørge for lett tilkomst og funksjonelle holdeplasser. Uansett hvem brukerne er, og hvor de møter Bybanen, skal det alltid føles lett og oppløftende å reise med oss.

Banen vår — en suksess

De beste merkevarene skaper verdi for brukerne i alle kontaktpunkt. Dette har Bybanen lykkes godt med. Drømmen om at Bybanen skal være “Banen vår” har drevet utviklingen. Når vi ser hvordan bergenserne har tatt banen til seg, kan vi konstatere at drømmen har gått i oppfyllelse. Banen er vår.

Forut for sin tid

Bybaneprosjektet startet med en internasjonal designkonkurranse. Utlysningen av konkurransen ba om en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til oppgaven. Vinnerteamet svarte med å sette brukeren i sentrum og ha en helhetlig merkevaretankegang i sitt utkast. I 2006 var dette banebrytende tanker. Resultatet har skapt høye forventninger til Bybanen. Ved å følge denne manualen sikrer vi, at alt vi gjør lever opp til standarden som er satt, og hjelper til å innfri de høye forventningene.

Bergens viktigste verktøy

Bybanen er det viktigste verktøyet for byutvikling i Bergen. Den er både ryggraden i kollektivsystemet og premissgiver i utviklingen og fortettingen av Bergen. Dette er stadfestet i kommunedelplanen og er et fundament for all regulering.

Bybanens eiere og forvaltere

Bybanen forvaltes av flere organisasjoner. Alle aktørene bidrar i fellesskap til at Bybanens merkevare ivaretas, styrkes og vedlikeholdes.

Fagene som bygger Bybanen

Å bygge en prisvinnende bybane krever et tverrfaglig team. Alle de ulike fagene er viktige for å ivareta den gode reiseopplevelsen. Bybaneprosjektet har høy kompleksitet som involverer svært mange fagområder, deriblant byplanlegging, arkitektur og landskap, ulike ingeniørfag som baneteknikk, konstruksjon, elektro, vei, vann og avløp.

En prisvinnende bane krever et tverrfaglig team.

 • En suksess

  Banen vår

Brukerens opplevelse av Bybanen defineres av alle Bybanens bestanddeler; fra farger, materialer og overflate til lyden fra vognene, fra leskurets detaljer og beskyttelse, til kjøreledningens linje gjennom landskapet.

Sammen bygger vi helheten

Alle som arbeider med Bybanen, fra de små detaljer til de store konstruksjoner, er med på å bygge helheten. Hver minste arbeidsdetalj alle fag gjør er viktig. Bybanens merkevare er avhengige av at alle som arbeider med banen skaper den med like stor stolthet; de som planlegger, prosjekterer, bygger, drifter, opererer, administrerer og markedsfører. Alle forvalter vi merkevaren Bybanen.

Bybanens universelle utforming var pionerarbeid, og er premiert med Innovasjonsprisen for universell utforming.

BANEN FOR ALLE

Universell utforming er et bærende prinsipp i Bybanens helhetlige løsning, brukt aktivt for å skape følelse av en lett, tilgjengelig, forutsigbar og enkel bane for alle.

Universell utforming er mer enn ledelinjer. Det handler også om å skape forutsigbarhet og gjennkjenning gjennom hele reisen; fra forberedelser, billettkjøp, ventesituasjon, av og påstigning til vognenes innredning og betjeningens uniformer.

Helhetlig design, trinnfri adkomst, lys/lyd markering ved dører, god informasjon og romslighet i vognen er bare noe av det som gjør det lett for alle å trives på banen.

#bybanen

Helhetsløsningen

Bybanen bygger byen

Bybanen går i dagen, der byen er, der folk ferdes og der byen kan utvikles. Den konsentrerer byutviklingen og er en naturlig del av landskapet og byrommet. Banen kobler bydelene sammen. Den er både et transportsystem og motor for byutvikling i Bergen.

EN ÅPEN LØSNING

Bybanen er et sporvognssystem som går i egen trasé over bakken. Den har forskjørsrett og prioritet i kryss.

Bybanen går gjennom byens ulike landskaps- og byrom, og binder bydelene sammen. Den består av tre hovedelementer, traseen, holdeplassene og vognene.

Traseen

Traseen går primært i dagen og utformes som en naturlig del av bylandskapet. Den består av sporet, den hvite linjen, kjøreledningsmastene, belysning og ulike tilpasninger til landskapet den går gjennom. Når du reiser med banen har du godt utsyn til omgivelsene og Bergens skiftende landskap.

Holdeplassene

Holdeplassene er lett tilgjengelige, godt synlige og sentralt plassert i bydelene. De består av plattform, den oransje skiven, leskur, ledelinjer, belysning og møblering. Holdeplassene gir deg nok le for vind og vær, og nok informasjon til at ventetiden oppleves trygg og blir forutsigbar.

Vognene

“Den oransje snuten” gjør vognene lett gjenkjennelige og godt synlige i bybildet. Fargesettingen av vognsettene styrker den universelle utformingen og gjør banen mer tilgjengelig. Den mørke stripen og de mørke dørene gjør at døråpningene lyser opp når de åpnes. Dermed er det enklere å se hvor du skal gå på banen.

Manualens struktur

Prosjekteringsveilederen er organisert med utgangspunkt i den reisendes opplevelse. Hele prosjekterings- og utbyggingsoppdraget og alle involverte aktører er med på å skape den gode reiseopplevelsen. Derfor er det viktig at du som en av de involverte aktørene har forståelse for hvordan ditt arbeid og ditt fag påvirker de andre fagene, det ferdige resultatet og ikke minst den reisendes opplevelse av Bybanen.

Manualen er delt inn i kapitlene: Når du finner frem, Når du venter, Når du reiser og Når du kommer frem.

Hovedfoto: Thor Brødreskift, Atle Kårstad, Bergen kommune / Christine Hvidsten
Billedcollage: Arkitektgruppen Cubus, Francisco Munoz, Morten Wanvik
Illustrasjoner: Arkitektgruppen Cubus